संपर्क ठेवा !

मंत्रालयाने

६०१, ६ वा मजला, मंत्रालय,
मुंबई – ४०० ०३२

(०२२) २२०२ ६६५८, २२०२ ४८३२
bjpmlaprakashmehta@gmail.com

घाटकोपर

३१, वसंत निसंत निवास , वल्लभ बाग लेन ,
घाकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७

bjpmlaprakashmehta@gmail.com

आमच्याशी संपर्क साधा